Jak nakupovat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní společnosti

Ateliér Vejtán s.r.o.

se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha,

IČO: 07686251

DIČ: CZ07686261

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.dzungle-podebrady.cz

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ateliér Vejtán s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha, IČO: 07686251 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese dzungle-podebrady.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Všechny fotografie produktů uvedené v katalogu internetového obchodu jsou ilustrativní. 
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, případně jej kontaktuje prostřednictvím telefonního kontaktu kupujícího uvedeného v objednávce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 36 měsíců od posledního nákupu, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 241641677/0600, vedený u MONETA Money Bank a.s.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ShoptetPay. 
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem na provozovně prodávajícího.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Neoznámí-li porušení obalu kupující přepravci nejpozději při převzetí zboží, má se za to, že zásilka byla doručena řádně a bez vad.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud zboží kupuje firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), právo na odstoupení nevzniká.
 2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží,
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy týkající se živých rostlin, kokedamů a dalších materiálů rostlinného původu je kupující povinen do okamžiku předání zboží dopravci či jeho osobnímu doručení na prodejnu poskytnout těmto živým organismům náležitou péči, aby nedošlo k jejich poškození, či úhynu.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Výjimku z této lhůty činí reklamační podmínky pro živé rostliny, ať již kvetoucí, či zelené, nebo kokedamy, osázená aerária, či obrazy z živých rostlin, u nichž musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do konce otevírací doby showroomu následujícího dne od zakoupení zboží (tedy druhého dne), jinak práva zaniknou. U rostlin zasílaných prostřednictvím dopravce je vady nutné uplatnit nejpozději v den následující po převzetí zboží.
 2. U aranžérského zboží, doplňkového floristického materiálu a ostatního spotřebního prodejního sortimentu činí obecná záruční doba 24 měsíců, pokud s ohledem k povaze zboží není stanovena záruční doba odlišně.
 3. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně na adrese Palachova 424/16, Poděbrady. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v reklamačním formuláři.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.3.2022

Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ateliér Vejtán s.r.o., IČ: 07686251, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 15000 Praha 5 (dále jen jako „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou

provozovna: Palachova 424/16, 290 01 Poděbrady

e-mail: atelier@vejtan.cz

telefon: 604166099

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom tuto třetí osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

 

 

 1. Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby. 
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 1. VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 1. VIII.Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito pravidly souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.
 3. Správce je oprávněn tyto pravidla změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto pravidel Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 03. 2022

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Tento formulář prosím vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího obchod@dzungle-podebrady.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Zboží můžete vrátit do skladu prodávajícího na adrese Palachova 424/16, Poděbrady, v provozní době uvedené na stránkách www.dzungle-podebrady.cz.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

…………………………….

Údaje o objednávce
Datum objednání zboží : ……..
Číslo objednávky …………..
Číslo prodejního dokladu ……………….

Údaje kupujícího spotřebitele
Jméno a příjmení …………………………………..
Adresa : ulice ………………č.p., …………………..PSČ……………………Obec/Město,

e-mail…......................

telefon ………..................

Kupní cenu požaduji vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 

………………………….

 

V ………….dne ……….

Podpis kupujícího spotřebitele …………………….

Podmínky konání kurzů

Doplňující obchodní podmínky vztahující se na konání workshopů/kurzů/akcí

 

Obchodní společnosti

Ateliér Vejtán s.r.o.

se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha,

IČO: 07686251

DIČ: CZ07686261

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.dzungle-podebrady.cz

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ateliér Vejtán s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha, IČO: 07686251 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472 (dále jen „pokytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese dzungle-podebrady.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. 
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit „workshop“ či „kurz“ dle aktuální nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou objednávkou účastníka a na základě provedené úhrady umožnit účastníkovi účast na workshopu či kurzu. Bližší informace k nabízeným službám jsou uvedeny na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz
 3. Účastník se zavazuje provozovateli uhradit cenu za účast („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
 4. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně workshopy a kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz  Tyto se konají pod vedením lektora.
 5. Není-li uvedeno jinak, workshopy a kurzy se konají v provozovně provozovatele na adrese Palachova 424/16, Poděbrady („provozovna“). 
 6. Počet účastníků činí zpravidla maximálně 3 osoby v den konání workshopu. Pokud není uvedeno jinak ve zvláštních případech pro skupinu lidí.

 

II.

Přihlašování do workshopu

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem workshopu vzniká v momentě odeslání závazné přihlášky na workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možné vyplněním objednávkového formuláře na webu www.dzungle-podebrady.cz. Při registraci je účastník workshopu povinen uvést jméno, příjmení, e-mail, telefon, číslo koupeného voucheru. Účastník workshopu odesláním přihlášky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Po odeslání přihlášky na workshop, je učiněna předběžná rezervace a účastníkovi workshopu jsou zaslány e-mailem platební údaje pro úhradu workshopu. Závazná rezervace vzniká po připsání platby na účet poskytovatele na základě vystavené faktury. Přihlášky jsou zpracovávány chronologicky podle pořadí, ve kterém přišly poskytovateli na e-mail. 
 3. Registrace účastníka do workshopu je možná pouze v případě volných míst na workshopu. Maximální kapacita workshopu jsou 3 účastníci. Na vyžádání potvrdí poskytovatel příjem platby na účet. 

 

III. 

Cena a splatnost kurzovného

 1. Účastník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz platné v době učinění objednávky účastníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného v plné výši nenabývá smlouva účinnosti a provozovateli nevznikají žádné povinnosti ve vztahu k účastníkovi.
 2. Kurzovné je splatné ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky účastníka provozovatelem, není-li s ohledem na konkrétní okolnosti sjednáno jinak. 
 3. Účastník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. Po předchozí dohodě s provozovatelem je úhradu možné provést taktéž v hotovosti v sídle provozovatele.

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastník je povinen po dobu konání workshopu či kurzu plně dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora. 
 2. Účastník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání. 
 3. Účastník je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků. 
 4. Účast účastníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je přísně zakázána. 
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání workshopu či kurzu účastníka, který porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a účastníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. O vyloučení účastníka provede provozovatel či lektor zápis. 
 6. Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. Účastník prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. 
 7. Účastník je povinen před zahájením workshopu či kurzu informovat lektora o všech případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba v průběhu konání workshopu či kurzu zohlednit. 
 8. Provozovatel neručí za věci účastníka přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem. 
 9. Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání workshopů a kurzů. 

 

V. 

Zrušení workshopu či kurzu a změna termínu

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž účastník souhlasí, kdykoliv zrušit konání workshopu či kurzu a to zejména v těchto případech: 

a) workshop či kurz není obsazen minimálně 1 osobou;

b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení workshopu či kurzu; 

c) konání workshopu či kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, zásah vyšší moci, zásah úřední moci). 

Účastník má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh provozovatele. 

 1. V případě, že účastník z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat workshop či kurz, zavazuje se toto účastník neprodleně oznámit provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.
 2. Účastník se může přehlásit na jiný termín konání workshopu či kurzu, přičemž za přehlášení na jiný termín je provozovatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek ve výš 500 Kč. 
 3. Nedostaví-li se účastník bez omluvy a současně se nepřehlásí na jiný termín workshopu či kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené účastníkem. 
 4. Účastník může svou účast na kurzu či workshopu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to osobně v provozovně, telefonicky nebo odesláním e-mailu na adresu obchod@dzungle-podebrady.cz. Zrušení účasti na vybraném termínu kurzu nebo přehlášení na jiný termín, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v paušální částce 500 Kč.
 5. Zruší-li účastník účast na kurzu/workshopu 1 či 2 pracovní dny před termínem konání kurzu, případně v den konání kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce.
 6. Nedostaví-li se účastník bez omluvy a nezruší účast na kurzu, workshopu podle této části V. Zrušení kurzu, či workshopu a zrušení účasti na kurzu, či workshopu dle Smluvních podmínek pro pořádání kurzů, či workshopů je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce.
 7. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené účastníkem. V případě zrušení účasti na kurzu/workshopu příjemcem služby a/nebo přehlášení na jiný termín je provozovatel oprávněn započíst storno poplatek na hodnotu dárkového poukazu, k jehož využití je oprávněn příjemce služby. 
 8. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 9. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají účastníkovi jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout účastníkovi jeho účast na workshopu či kurzu. 

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Učiněním závazné objednávky účastník uděluje v souladu se s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném znění. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci vzdělávacího zařízení řídí těmito zásadami: 

Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (zejména školského zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu. 

Zásada korektnosti – správné a společenské použití osobních údajů. 

Zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (student, lektor, zaměstnanec, účastníků workshopů) byly stručně, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. 

Zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem. 

Zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutná. 

Zásada přesnosti – zpracované osobní údaje musí být přesně – tj. takové, jaké subjekt sdělil. 

Zásada omezení uložení – Osobní údaje jsou uloženy jen po dobu danou zákonem. 

Zásada integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických, nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Odpovědnost správce vzdělávacího zařízení – vzdělávací zařízení zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU. 

Dle výše uvedeného dává účastník kurzu, workshopu, semináře souhlasí se zpracováním údajů uvedených v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho písemného odvolání. Souhlas lze také kdykoli odvolat e-mailem na adresu obchod@dzungle-podebrady.cz. pokud to není v rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

 1. Pokud účastník provozovateli na e-mail obchod@dzungle-podebrady.cz nesdělí jinak, platí, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu konání workshopu či kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách, facebooku, instagramu, youtube či v jiných obchodních materiálech. Účastníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu. 
 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit. 
 3. Účastník je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby. 
 4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 5. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit. 
 6. Pokud byla smlouva mezi provozovatelem jako podnikatelem a druhou smluvní stranou jako spotřebitelem uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže takto od smlouvy na poskytování služeb odstoupit, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Pokud není spotřebitelem písemně sděleno jinak, platí, že provozovateli výše uvedený souhlas uděluje. 
 7. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny workshopy a kurzy pořádané a uvedené provozovatelem na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz. 
 8. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2022.